Voor ouders

aanmelden.jpg

Aanmelden

Wil je jouw kind aanmelden op één van onze Codenz scholen? Dat kan via de school zelf. Vooraf vindt er een (online) kennismakingsgesprek en eventueel een rondleiding plaats. Wij vertellen je graag over ons onderwijs. Jouw kind is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Bekijk ons scholenoverzicht, vind een school dichtbij in de buurt en maak een afspraak via de aanmeldknop op de homepage. Het liefst maken we ruim op tijd kennis met elkaar, dus neem gerust contact op!

Leerplicht

Leerplicht is de wettelijke verplichting om kinderen onderwijs te laten volgen. Vanaf de vierde verjaardag mag een kind naar school. Een kind moet naar school vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het vijf jaar wordt.

Verlof kan worden worden aangevraagd bij de directeur van de school.

Indien u vragen heeft over schoolgaan, leerplicht of vrijstelling van leerplicht kunt u contact opnemen met het bureau Leerlingzaken van de gemeente Dronten:

In Zeewolde verloopt het contact met leerplicht via de organisatie Meerinzicht. Via onderstaande link vindt u de juiste contactinformatie voor uw vragen over verlof, verzuim, vrijstelling en leerlingvervoer.

leerplicht.jpg
passend-onderwijs.jpg

Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs wordt extra ondersteuning voor kinderen georganiseerd binnen het reguliere onderwijs. Dit kan zijn voor kinderen die moeite hebben met leren of juist heel snel leren, binnen de klas en buiten de klas. Hiermee willen we voorkomen dat kinderen onnodig thuiszitten. Dat kan alleen maar slagen als er een goede samenwerking is tussen ouders en scholen. Iedere school heeft de specifieke mogelijkheden voor passend onderwijs beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel, dat via de websites is te raadplegen.

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen en hun schoolbestuur hierbij.

Stichting Codenz werkt voor Dronten samen met Passend Onderwijs Lelystad-Dronten en voor Zeewolde met Zeeluwe.

AVG/Privacy

Voor het uitvoeren van ons werk, het onderwijs geven aan kinderen en het begeleiden, hebben we informatie nodig; over onze leerlingen, maar ook over u als ouders en verzorgers en over onze medewerkers. We zijn verplicht bepaalde informatie vast te leggen die relevant zijn voor de inschrijving, het ontvangen of geven van onderwijs en de begeleiding. Daarnaast zijn er gegevens, die niet verplicht zijn, maar wel handig of omdat het u en andere ouders een beeld geeft van wat we op school allemaal doen; denk daarbij bijvoorbeeld aan foto’s van activiteiten. 

Om dit alles te regelen hebben we een Privacyreglement opgesteld deze kunt u hier inzien.

zevensprong-27.jpg
verzkering1.jpg

Verzekering

Codenz heeft voor alle scholen een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd.

De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt.

Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, enzovoort.) valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.

De school is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. De school heeft een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet(en) tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van eigen onrechtmatigheid.

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger dan 14 jaar zijn, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

verzkering2.jpg

Klachtenregeling

Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken. We hechten veel waarde aan het partnerschap tussen leerling, ouder en leerkracht. Toch kan het gebeuren dat een leerling, ouder of personeelslid niet tevreden is over een beslissing of het gedrag van iemand op school. 

We vragen u eerst te praten met de persoon met wie u een probleem heeft. Mocht u niet tevreden zijn, kunt u de schoolleiding raadplegen. Ook kunt u terecht bij de voorzitter van het College van Bestuur. Mocht de klacht nog niet zijn opgelost dan kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Daar is een zorgvuldige procedure voor. Die moet er voor zorgen dat klachten zo goed mogelijk worden beoordeeld. Het doel is dat niet alleen de klager maar ook de school daar beter van wordt: als het goed is, lost de school de klachten zelf op en leert ze er van.

Externe vertouwenspersoon: Yvonne Kamsma
mailadres: yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl
Telefoon: 06 1400 1672

De hele klachtenregeling kunt u hier downloaden

zuiderlicht-12.jpg
vertrouwenspersoon.jpg

Vertrouwenspersoon

De school moet een plek zijn waar kinderen en ook de leerkrachten zich veilig kunnen voelen. De medewerkers in de school doen er alles aan om dit gevoel van veiligheid optimaal te laten zijn. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het gevoel van veiligheid ver te zoeken is. Denk daarbij aan ernstig pesten, geweld, of (seksuele) intimidatie.

Op elke school zijn er tenminste twee contactpersonen die speciaal voor deze situaties zijn aangesteld en waar u of uw kind mee in contact kan treden. Bij ingewikkelde situaties kan de contactpersoon de vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen.

De namen van de contactpersonen en vertrouwenspersoon kunt u terugvinden in de klachtenregeling

Gedragscode

In de gedragscode kunt u lezen wat Codenz van kinderen, ouders en medewerkers verwacht ten aanzien van gedrag. Hiermee scheppen we een klimaat op school dat zich kenmerkt door respect, vertrouwen en acceptatie. Nadrukkelijk dient opgemerkt te worden dat het niet zo is, dat niet als ongewenst beschreven gedrag, goed gedrag is. Tevens is het zeker niet de bedoeling dat een gedragscode het spontane omgaan van mensen met elkaar in de weg staat.

De gedragscode kunt u hier downloaden.

kalender.jpg